head-watchonglap
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 8:52 AM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » บุคลากร

บุคลากร

บุคลากร ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดช่องลาภ เเหล่งรวมบุคลากรคุณภาพ

นางสาวสุนทรี อนันโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวสาวิตรี ทรงฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวจุฑารัตน์ ไชยบุญแก้ว
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวภัททิรา ทามะรัตน์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวศิราพร บุญฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นายคำพล ปลูกบุญทรง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวสุดารัตน์ ว่องพานิช
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพันธ์วิรา มั่นคง
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายวัชระ ราชคม
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวสุภาภรณ์ อุทธบูรณ์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวจุฑารัตน์ ปานโชติ
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาววรรณา เรือนนุช
ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายโสรส หนูอินทร์
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายฤทธิเดช จันทร์สุนทรพจน์
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)