head-watchonglap
วันที่ 8 พฤษภาคม 2024 12:11 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) » ผลจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดช่องลาภ

ผลจากการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดช่องลาภ

อัพเดทวันที่ 30 ตุลาคม 2020

ผลจากการจัดการ เรียนการสอนของโรงเรียนวัดช่องลาภ ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของนักเรียน ล่าสุดได้รับเกียรติบัตรจาก สพป.ราชบุรี เขต1 เพื่อยืนยันและการันตีคุณภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้

เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ O-NET คะแนนเฉลี่ย 41.31 สูงกว่าระดับประเทศ อยู่ในลำดับที่ 7
เป็นโรงเรียนที่ได้ผลการประเมินความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าระดับประเทศ, สพฐ. และเขตพื้นที่การศึกษา
ผลจากการจัดการ ผลจากการจัดการ ผลจากการจัดการ
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา) ล่าสุด
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)