head-watchonglap
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2023 1:09 PM
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)
โรงเรียนวัดช่องลาภ(โชคลาภประชาพัฒนา)

คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

  • 0 ตอบ
  • 924 อ่าน
คุณสมบัติของผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ

โดยทั่วไปแล้ว การทำให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จได้นั้น จะต้องมุ่งความสำคัญไปที่กลุ่มเป้าหมายว่าใครเป็นผู้บริโภคหรือผู้รับบริการ  จึงจะเน้นถึงการผลิตสินค้าและบริการที่ีจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความพอใจมากที่สุด แล้วนำสินค้าและบริการไปใช้จนทำให้ยอดจำหน่ายสูง กำไรก็สูงตามมาในที่สุด  แต่ทว่าอีกสิ่งหนึ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ ตัวผู้ประกอบธุรกิจเอง  ซึ่งคุณสมบัติที่จะทำให้เป็นผู้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ประกอบด้วย

1. ความกล้าเสี่ยง   ธุรกิจกับความเสี่ยงเป็นของคู่กัน  ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักชอบงานที่ท้าท้ายตนเอง  ไม่ภูมิใจกับการทำงานง่ายๆ  ชอบทำงานที่มีความเสี่ยงปานกลางเพราะมีโอกาสที่จะสำเร็จมากกว่าล้มเหลว เนื่องจากวิเคราะห์ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และนโยบายของรัฐ แล้วว่าตนมีความสามารถเพียงพอที่จะทำให้สำเร็จได้

2. การมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ หลังจากวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านและมองเห็นความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจแล้ว ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะใช้พลังงานความคิดสติปัญญา ความสามารถทั้งหลายทั้งปวงมาทุ่มเทให้กับงาน เพื่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปรับปรุงไปสู่ความสำเร็จ ทั้งยังพอใจกับผลงานที่ออกมาดี   ถึงแม้ว่าผลกำไรจะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจนั้นประสบผลสำเร็จ  แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะไม่ได้เพียงผลของการบรรลุเป้าหมายเท่านั้น หากยังสนใจกระบวนการที่ทำให้บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย

3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะไม่หยุดยั้งความพึงพอใจในการทำซ้ำๆ กับสิ่งเดิมที่ทำให้ประสบความสำเร็จ   แต่มุ่งนำเอาประสบการณ์ที่ีได้รับมาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์หาวิธีการใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมและนำมาใช้กับการจัดการธุรกิจ ตลอดจนหาแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น การจะผลิตสินค้าที่แตกต่างจากท้องตลาด  การใช้วิธีการขายไม่เหมือนใคร  ประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์เครื่ืองมือใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต นำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้   หรือแสวงหาวัตถุดิบใหม่ๆ มาทดแทนในกระบวนการผลิต   ทั้งนี้ความคิดสร้างสรรค์นี้อาจเกิดขึ้นจากตนเอง  หรือเอาแนวคิดมาจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับใช้ก็ได้

4. ยึดมั่นในเป้าหมาย  จำเป็นต้องจินตนาการไปถึงความสำเร็จและความล้มเหลว  ถ้าล้มเหลวจะต้องทำอย่างไร จะแก้ไขอย่างไร  ซึ่งผู้ที่ประสบความสำเร็จจะต้องทุ่มเททุกอย่างเพื่อเอาชนะและบรรลุซึ่งเป้าหมาย  อาจจะเหมือนกับการมองโลกในแง่ร้าย  แต่นี่คือการมองโลกตามความเป็นจริง เพราะการดำเนินธุรกิจย่อมมีอุปสรรคมาคุกคามได้เสมอ  อย่างไรก็ตาม ก็ควรมองโลกในแง่ดีไว้ด้วย คือ มีความหวังที่จะบรรลุเป้าหมายของความสำเร็จในอนาคต

5. ความสามารถโน้มน้าวจิตใจผู้อื่น ผู้อื่นในที่นี้หมายถึงพนักงานหรือผู้ร่วมงาน ซึ่งอาศัยให้ความช่วยเหลือในการทำงาน  รวมถึงผู้สนับสนุนทางการเงินและการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นธนาคาร  ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง โดยผู้ที่ประสบความสำเร็จจะสามารถโน้มน้าวใจให้คล้อยตามและยินดีให้การสนับสนุน

6. ทำงานหนัก (Hard Working) เพราะการทำงานหนัก ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของตนเอง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับอุปสรรคหรือแรงกดดันอย่างใหญ่หลวงก็ไม่สามารถหยุดยั้งได้ เท่านั้นที่จะทำให้ผู้ที่ประกอบธุรกิจประสบความสำเร็จ
 
7. เรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีต โดยเฉพาะความผิดพลาดในอดีต  ต้องนำมาเป็นบทเรียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นอีก รวมถึงใช้ปรับปรุงการดำเนินงานที่จะช่วยให้ทำงานได้ดีกว่าเดิม   ในบางครั้งงานหรือกิจกรรมใดที่ไม่บรรลุผล ผู้ที่ประสบความสำเร็จก็ต้องหาวิธีใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหา ไม่ยึดติดกับวิธีการแบบเดิมๆ  โดยจะต้องยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานจนทำได้สำเร็จ

8. มีความสามารถในการบริหารงานและมีความเป็นผู้นำที่ดี ในทำงานร่วมกับบุคลากรหลายระดับในภาวะที่แตกต่างกัน  ผู้ที่ประสบความสำเร็จต้องสามารถบริหารและจัดการได้อย่างเหมาะสม  เช่น ในช่วงเริ่มต้นธุรกิจ จำเป็นต้องเป็นผู้นำที่ี ลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเอง เอาใจใส่ผู้ร่วมงาน พร้อมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง  ต่อมากิจการเติบโตขึ้น
การบริหารงานก็เปลี่ียนแปลงไป จำเป็นต้องแบ่งความรับผิดชอบให้ผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น  อาจจ้างผู้บริหารมืออาชีพมาช่วยงานมากกว่าเป็นธุรกิจเครือญาติ

9. เชื่อมั่นในตนเอง ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักจะมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง มีความเป็นอิสระและพึ่งตนเองได้ มีความมั่นใจ  เข้มแข็งมีลักษณะเป็นผู้นำ ไม่ประเมินความสามารถของตนเองสูงเกินไป จึงไม่แปลกหากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ เคยมีประวัติความล้มเหลวมาแล้วหลายครั้ง แต่จะไม่เลิกล้ม จนสามารถต่อสู้ปัญหาภัยคุกคามต่างๆ

10. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้ที่ีมีประสบการณ์ สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตข้างหน้าได้อย่างแม่นยำและพร้อมรับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

11. มีความรับผิดชอบ ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะรับผิดชอบผลการตัดสินใจ ไม่ว่าจะผลออกมาจะดีหรือไม่ก็ตาม โดยมีความเชือว่าความสำเร็จเกิดจากความเอาใจใส่ ความพยายาม ความรับผิดชอบ มิใช่เกิดจากโชค

12. กระตือรือร้นและไม่หยุดนิง มีการทำงานทีเต็มไปด้วยพลัง  กระตือรือร้นทำงานทุกอย่างโดยไม่หลีกเลียง ทำงานหนักมากกว่าคนปกติทั่วไป เร่งรัดตัวเองทุกวันอย่างไม่หยุดนิ่ง

13. ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติม  แม้จะมีความรู้และประสบการณ์อย่างดี  แต่ผู้ที่ประสบความสำเร็จเชื่อว่านั่นยังไม่เพียงพอ ต้องหาความรู้เพิ่ิมเติมอยู่เสมอ โดยเฉพาะความรู้ข้อมูลทางการตลาด เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย เพื่อให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง โดยความรู้อาจจะได้จากการสัมมนา  ฝึกอบรม อ่านหนังสือ หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

14. กล้าตัดสินใจและมีความมุมานะพยายาม ความหนักแน่นไม่หวาดหวั่นในการตัดสินใจ  แม้งานจะหนักก็ทุ่มเทให้สุดความสามารถ ไม่กลัวงานหนัก ถือว่างานหนักเป็นงานท้าทายความรู้ สติปัญญา ความสามารถของตนเอง และจะภูมิใจเมี่ือทำได้สำเร็จ มีการแข่งขันกับตัวเองและแข่งขันกับเวลา ขวนขวายหาทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคจนสามารถบรรลุผลสำเร็จ

15. ไม่ตั้งความหวังไว้กับผู้อื่น ผู้ที่ประสบความสำเร็จมักใช้น้ำพักน้ำแรงของตน  จึงมีการผลักดันให้ผู้ที่อยู่รอบด้านทำงานหนักอย่างเต็มที่ีเช่นเดียวกับตนเพี่ือให้งานสำเร็จและมุ่งหวังความสำเร็จ

16. มองเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นหลัก ผู้ประกอบการบางคนมักจะฝังใจในอดีต ซึ่งบางคนล้มเหลวแล้วไม่สามารถปรับตัวเองได้ บางคนปรับตัวได้โดยพยายามเข้าใจในอดีต บางคนมีแต่โลกแห่งความฝัน สร้างวิมานในอากาศแล้วไม่ลงมือทำ จึงไม่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ดังนั้นผู้ที่ประสบความสำเร็จจะต้องทำงานปัจจุบันให้ดีที่ีสุด คิดถึงอนาคตด้วยการวางแผนไว้อย่างรอบคอบ

17. สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม  ต้องปรับตนเองให้เป็นไปตามต้องการของสภาพแวดล้อมมากกว่าปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามยถากรรมหรือขึ้นอยู่กับโชคหรือดวง

18. รู้จักประมาณตนเอง  การทำอะไรรู้จักประมาณตนเอง ไม่ทำสิ่ิงใดเกินตัว เกินความสามารถ จะได้ไม่ประสบกับความล้มเหลวในการลงทุนทำธุรกิจ เช่น ระยะแรกการคาดการณ์
ตลาดยังไม่ชัดเจน แต่ทำธุรกิจแบบใจใหญ่ แทนทีจะเริ่มเล็กๆ ไปก่อน แต่กลับไปลงทุนใหญ่ทีเดียว ผลลัพธ์ไม่สามารถหาตลาดได้ สินค้าที่ผลิตก็ไม่สามารถจะระบายออกไปได้ ผลสุดท้ายมีสินค้าค้างสต็อก เงินทั้งหมดก็มาจมอยู่กับสินค้า ไม่สามารถหาเงินลงทุนต่อไปได้ เป็นสาเหตุทำให้ธุรกิจล้มเหลวได้

19. ต้องมีความร่วมมือและแข่งขัน การทำธุรกิจย่อมมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ผลกำไร แม้ว่าจุดม่งหมายเดียวกันก็ไม่จำเป็นต้องแข่งให้ล้มไปข้างหนึ่ึง ยังมีวิธีการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ด้วยวิธีการแตกต่างกันออกไป  ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกันจะต้องไม่พยายามทำธุรกิจให้เกิดผู้แพ้ผู้ชนะ แต่ต้องร่วมมือกันให้ธุรกิจอยู่รอด  ส่วนการแข่งขันก็ควรแข่งขันในเรืองพัฒนาผลิตภัณฑ์ คุณภาพ บริการ ด้านลดต้นทุนการผลิต

20. มีความซื่อสัตย์  ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าในด้านคุณภาพสินค้าและต้องสร้างความเชี่ือถือของตัวเองในการเป็นลูกหนี้ที่ีดีของธนาคาร เป็นนายที่ีดีของลูกน้อง มีความซี่ือสัตย์ต่อหุ้นส่วน ต่อครอบครัว และต่อตนเอง พอจะสรุปได้ว่าปัจจัยของความเป็นผู้ประกอบการที่ีประสบความสำเร็จนั้น ส่วนใหญ่มิได้มีมาแต่กำเนิด แต่เกิดจากการเรียนรู้บ่มเพาะ จากการหล่อหลอม หรือจากการใฝ่หาฝึกฝน เพี่ือการพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ และผู้ประกอบการไม่ใช่ลูกจ้างหรือพนักงานทีได้รับผลตอบแทนในรูปค่าจ้างเงินเดือนหรือรางวัล  ดังนั้นความสำเร็จจึงเป็นเสมือนผลตอบแทนของผู้ประกอบการธุรกิจ


โรงเรียนวัดช่องลาภ